VNG: zo willen we niet decentraliseren

“De VNG wijst de plannen rondom de overgang van zorgtaken uit de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van het Rijk naar gemeenten af in de huidige vorm.” (nu.nl, vrijdag 17 januari 2014)

Belangrijk twistpunt was de ondersteuning die bij de zorgverzekeraars komt te liggen. Van de zorgverzekeraars wordt weinig samenwerking verwacht en de VNG is bang voor “afschuifrisico’s” . De VNG vreest voor “teveel vrijblijvendheid”.  Ook worden de drie decentralisaties in verschillend tempo afgewerkt, en volgens de VNG ontbreekt het daarbij aan regie.

Maar bovendien: door de huidige budgettaire kaders worden gemeenten voor “niet te dragen financiële risico’s” geplaatst. Per 1 januari wordt er wel 25% bezuinigd, maar er is geen geld om de ondersteuning die mensen nu hebben te continueren. De overgangsrechten voor de burger zijn wel geregeld, maar er zijn geen overgangsmaatregelen benoemd.

Ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische aandoening die nu AWBZ-begeleiding krijgen, maken zich zorgen over volgend jaar. Wat gaan de gemeenten doen? Gemeenten willen best helderheid scheppen voor deze burgers, maar kunnen en willen nu nog geen toezeggingen doen, omdat er nog veel onduidelijkheden rondom de decentralisaties zijn.

Iets meer tijd voor een ‘zachte landing’, om het aanbod en de burgers mee te laten veranderen met de nieuwe inzichten, zou voor iedereen fijn zijn.