Opdrachten Edificare

Bijgewerkt tot en met februari 2022

Thema’s

 • Innovatie en verbetering 1e lijns zorg, samenwerking
 • Belangenbehartiging, zeggenschap, lokale democratie, burgerinitiatieven in de wijk
 • Sociaal domein, (informele) zorg en welzijn
 • Transitie, Zorg in de Meent (mei 2020 – heden)
 • Gangmaker

 Projecten en Programma’s

 • Fondscoördinator Achterstandswijken (april 2019 – heden)
 • Verbeteren samenwerking huisartsen, fysiotherapeuten, orthopeden bij schouderklachten (maart 2020 – heden).
 • Manager a.i. stafafdeling Instelling Jeugdzorg (aug 2019 – maart 2020).
 • Verbeteren huisartsenzorg voor verdachte huidafwijkingen voor Huisartsenkring (jan 2017 – feb 2020)
 • Opgeruimde en schone buurt: bewoners, ondernemers en medewerkers gemeente samen bij G4 gemeente (najaar 2016- juli 2018)
 • Implementatie nieuwe regionale structuur bij patiëntenvereniging (jan 2017 – heden)
 • Programma Lokale Belangenbehartiging bij landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking (feb 2015 – dec 2018)
 • Implementatie Regioprestatie Samenwerking in de wijk voor Huisartsenkring (juli 2016 – dec 2017 en 2019)
 • Doorontwikkeling programma Sociaal Domein bij ‘gouden’ G32 gemeente (jan 2015 – dec 2015)
 • Transitie en transformatie AWBZ naar Wmo 2015 bij G32-gemeente (dec 2013 – dec 2014)
 • Ontwikkeling businesscase Park en Ride (P+R) voor OV-vervoerder in G4 gemeente (maart – juli 2016)
 • “Met vertrouwen de transities door” bij instelling ouderenzorg (dec 2012 – juni 2014)
 • Heroriëntatie en herinrichting afdeling bij instelling (auditieve) gehandicaptenzorg/pleegzorg, regelen samenwerking met externe partijen  (dec 2011 – maart 2014)
 • Ontwikkelen nieuwe regionale structuur voor Patiëntenvereniging (jan – mei 2013)
 • Overdracht gezinshuis naar andere AWBZ-instelling (mrt – dec 2012)
 • Reorganisatie en Inrichting Aanmelding en Adviesfunctie instelling (auditieve) gehandicaptenzorg (jan 2010 – feb 2011)
 • Projectleiding implementatie ZZP in instelling voor gehandicaptenzorg (feb. 2007 – dec 2010).
 • Projectleiding implementatie ZZP in instelling voor GGZ (RIBW’s) (maart 2009 – nov 2009).
 • Ontwikkeling Wijkgericht Integraal Werken in een wijk, voor instelling welzijn, welzijn voor ouderen en gemeente (sept 2007 – sept 2009).
Projectontwikkeling en - evaluatie
 • ZonMw project Impuls E-health (voorjaar 2021)
 • Project Verdachte huidaandoeningen in de huisartsenpraktijk (sept 2016 – januari 2017)
 • Plan voor regionale herinrichting Patiëntenvereniging (najaar 2012) en vervolg (juni 2016)
 • Afronden projectplan Kwaliteitsmeting Patiëntenvereniging (mei – juni 2011)
 • Opstellen Actieplan Versterken Sociale Netwerken voor koepelorganisatie voor informele zorg (feb – mei 2011)
 • Opstellen Plan van Aanpak stimuleren Respijtzorg voor koepelorganisatie voor informele zorg (aug – nov 2010)
 • Meedenken over landelijk programma doorbraakprojecten gericht op organisatiebrede kwaliteitsverbetering. Lid kernteam Zorg voor Beter Plus (Vilans, okt 2007 – dec 2009).
 • Opstellen programma voor Strategiebepaling voor koepelorganisatie voor informele zorg (sep 2008).
 • Opstellen van een fondswaardig projectplan om ondersteuning voor allochtone mantelzorgers te verbeteren voor koepelorganisatie voor informele zorg (april – juli 2009).
 • Tweede fase wijkgericht integraal werken in een woonservice wijk (okt 2009).
 • Ontwikkelen van een projectplan om de vrijwilligersstructuur van een landelijk netwerk pgb-budgethouders in de verstandelijk gehandicaptenzorg uit te breiden en te versterken (okt – dec 2006).
 • Evalueren pilotproject nieuwe woonvorm c.q. steunpunt voor organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en advies over het vervolg (najaar 2006).
 • Analyseren van het proces personenalarmering voor instelling in de ouderenzorg (aug 2008 – jan 2009).
Beleid
 • Ontwikkeling visie op transitie AWBZ naar Wmo voor instelling ouderenzorg (sept – dec 2012)
 • Aanpak Respijtzorg; beslisboom en productenboek voor G4-gemeente (feb – mei 2012).
 • Productbeschrijving gespecialiseerde pleegzorg (najaar 2013).
 • Positiebepaling Zorgvrijwilligers voor landelijke koepel in de informele zorg (okt – dec 2011).
 • Bijdragen aan hoofdstuk voor beleidsstuk over Zorgwoningen voor een gemeente (sept 2011).
 • Plan van Aanpak ‘Versterken Sociale Netwerken’ voor landelijke koepel informele zorg (mei – sep 2011).
 • Beleidsnotitie over Mantelzorgers voor mensen met psychiatrische problematiek (najaar 2009).
 • Scenario’s ontwikkelen voor de toekomst van de landelijke koepel in de informele zorg (1e helft 2008).
 • Opstellen beleidsnotities LVG, autisme, steunpunten en trefpunten, agressieprotocol voor instelling gehandicaptenzorg (jan – juli 2008)
 • Opstellen advies over kwaliteitsbeleid in relatie tot ontwikkeling van eigen keurmerk voor landelijke koepel in de informele zorg (nov 2007 – feb 2008)
 • Ontwikkelen van een visie extramurale zorg voor een instelling voor Verpleging en Verzorging (mei – aug 2007)
 • Onderzoek en opstellen aanbevelingen voor beleidsplan voor Vriendendiensten voor landelijke koepelorganisatie in de informele zorg (feb – juli 2007).
 • Gezamenlijk ondernemingsplan Woningbouwcorporatie en Instelling ouderenzorg (okt – dec 2006).

MT-dagen, workshops en trainingen
 • Cursussen Lokale Belangenbehartiging en Netwerken, Juiste Zorg op de Juiste Plek voor patiënten- en cliëntenorganisaties (2018 tot heden)
 • Sessie voor koepelorganisatie Medisch Specialisten over toekomstvisie en stappenplan (juni 2018,  juni 2019)
 • Presentatie ‘Eigen Kracht in tijden van Transitie’ op Landelijke CJG dag (nov 2013)
 • Trainingen regelarm indiceren voor wijkverpleegkundigen voor Thuiszorgorganisatie (jan – jul 2013)
 • Brainstorm bestuur Belangenvereniging cliënten over de toekomst (mei 2013)
 • Workshops netwerken voor managers en medewerkers Instelling voor Jeugdzorg (okt – dec 2012)
 • Sessie om samenwerking te verkennen voor twee organisaties informele zorg (april 2012)
 • Procesbegeleiding MT-sessie over onderlinge samenwerking instelling VG (januari 2012)
 • Inspiratiesessie Transitie AWBZ naar Wmo voor gemeenteambtenaren en managers zorg- en welzijnsorganisaties (november 2011)
 • Procesbegeleiding bestuurssessie Patiëntenvereniging (juni, december 2011, juni 2012)
 • Procesbegeleiding Brainstorm Transitie AWBZ bij instelling voor gehandicapten (juli 2011)
 • Workshop over ZZP-implementatie bij instelling voor gehandicapten tbv Elsevier Zorgvisie congres (okt 2009)
 • Werkconferentie over wijkgericht integraal team wonen – welzijn – zorg (okt 2009)
 • Startdag visie-ontwikkeling afdelingsoverleg extramurale zorg in instelling voor ouderenzorg (mei 2007).
 • Visiedag MT wonen in instelling voor ouderenzorg (sep 2008).
 • Professionaliseringsbijeenkomsten over zzp voor locatiemanagers in instellingen voor ggz (RIBW’s) (najaar 2008, 2009).
 • Studiemiddag over integraal management voor locatiemanagers in instelling voor ggz (RIBW’s) (mrt 2009).
 • Workshop doelgroepparticipatie voor medewerkers en leidinggevenden op studiedag voor lidinstellingen voor koepelorganisatie in de informele zorg (juni 2009).
 • Meewerken aan werkconferenties in kader van Zorg voor Beter Plus (okt 2007 – dec 2009).
Voorlichtingsmateriaal
 • Productie artikelen en digitale nieuwsbrief over veilige mobiliteit voor landelijke belangenorganisatie patiënten/cliënten (sept  – dec 2013)
 • Implementatie digitale respijtwijzer G4 gemeente (mei – sept 2012)
 • Handreiking Versterken Sociale Netwerken voor landelijke koepel informele zorg (mei – sep 2011)
 • Handreiking Werven Vrijwilligers voor landelijke koepel informele zorg (jan – juni 2011)
 • Brochure over doelgroepparticipatie voor landelijke koepel informele zorg (jan – juni 2008).
 • Voorbeelden verzamelen voor database landelijke koepelorganisatie voor informele zorg (april 2007).
 • Brochure Medezeggenschapsvormen in decentrale en extramurale zorgvormen. In opdracht van cliëntenorganisatie in de GGZ (nov 2006 – dec 2007).
Coaching
 • Coaching projectleider patiëntenvereniging (mrt – mei 2011)
 • Coaching van projectleider en kernteam voor het uitvoeren van organisatiebrede Verbetertrajecten in instelling voor gehandicapten (jan – dec 2009).
 • Begeleiden/coachen van 10 AWBZ-instellingen in gehandicaptenzorg en ouderenzorg die deelnemen aan Zorg-voor-Beter Plus doorbraakprojecten om kwaliteit van zorg te verbeteren (okt. 2007 – dec. 2009).